Magunkról

A Pest Megyei Békéltető Testület  TÁJÉKOZTATÓ kiadványai. A Pest Megyei Békéltető Testület a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény alapján jött létre, 1998-ban elsőként alakult meg az országban. A fogyasztói jogviták békéltető testületi eljárásban történő rendezése másfél évtizedes működésének tartama alatt intézménnyé vált. A kiszolgáltatottságot tapasztaló fogyasztók egyre nagyobb számban igénylik és igénybe is veszik a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közreműködésével az állami költségvetésből támogatott fogyasztóvédelmi szolgáltatást.

A Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő független testület illetékességi területe Pest megyére terjed ki.

A Pest Megyei Békéltető Testületnek 30 tagja van, akik egyenlő arányban a megyei kereskedelmi és iparkamara valamint a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek jelöltjei. Tagjaink közül egy személy gazdasági agrármérnök, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara munkavállalója. A Testület a tagok közül választ elnököt. Az elnökhelyettest – szintén a tagok közül – az elnök kéri fel és jelöli ki. A békéltető testületi tagok titoktartásra kötelezettek, függetlenek és pártatlanok, nem képviselői a feleknek és az eljárásuk során utasítást nem fogadhatnak el.

A „békéltetés” bírósági eljáráson kívüli alternatív vitarendezési lehetőség, melynek célja, hogy a fogyasztó és a vállalkozás között keletkezett fogyasztói jogvitákban a felek között egyezség jöjjön létre. Az egyezség létrehozásának megkísérlése a fő feladata az egyes fogyasztói panaszok rendezésében eljáró háromtagú tanácsnak vagy az egyedül eljáró testületi tagnak. Minden háromtagú eljáró tanácsban legalább egy jogi végzettségű tag és a fogyasztói panasz tárgyához igazodó felsőfokú iskolai végzettségű és annak megfelelő szakterületen szakmai gyakorlatot szerzett szakember vesz részt. Az eljáró tanácsba jelölhető békéltető testületi tagok szakterületét a „Tagok” menüpontban a honlapon található lista tartalmazza.

Egyedül eljáró testületi tagként csak jogi végzettségű tag jelölhető. A Pest Megyei Békéltető Testületben a jogi végzettségű tagok többsége ügyvéd vagy jogtanácsos, illetőleg a fogyasztóvédelmi ügyek kezelésében hosszú szakmai gyakorlatot és tapasztalatot szerzett jogász.
A békéltető testületi eljárás egyszerű, gyors és díjmentes. Ezek a jellemzők az alternatív vitarendezés előnyei a pereskedéssel történő összehasonlításban. A Pest Megyei Békéltető Testületben a fogyasztói jogviták jelentős része – néhány kivétellel – 60 napon belül befejeződik.

A békéltető testületi eljárásban a fogyasztó számára csak abban az esetben születik kedvező határozat, illetőleg ajánlás, ha a kérelem megalapozott. A békéltetés eredménye jelentős mértékben a felek együttműködésén alapszik. Ha a felek álláspontja a meghallgatáson nem közelít egymáshoz, ha nem adják át hiánytalanul az adott ügyben keletkezett okirati bizonyítékokat, ha nem mutatkozik megegyezésre irányuló hajlandóság, ha hiányzik az ajánlásban megfogalmazott javaslat teljesítésére vonatkozó szándék, akkor a békéltető testületi eljárás nem éri el a célját, ugyanis a Testület nem hatóság, a kényszerítő intézkedések lehetősége számára nem áll fenn. A fenti hozzáállás nem gyakori, de létezik. Ezért nem minden kérelem és nem feltétel nélkül rendeződik a békéltető testületi eljárásban. A nyilvánosságra hozatal lehetősége azonban segíti a megegyezést és a békéltető testületi döntések teljesítését. Az ajánlást nem teljesítő és nem együttműködő vállalkozások neve a „Közzététel” menüpontban a honlapunkon megtalálható.

A fogyasztó békéltető testületi eljárást nem indíthat, ha kérelmével azonos ügyben más békéltető testületnél eljárást kezdeményezett, közvetítői eljárás indult, keresetlevelet nyújtott be bírósághoz vagy fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelmet terjesztett elő. Az eljárás megindítása előtt a fogyasztónak közvetlenül a vállalkozással meg kell kísérelnie a fogyasztói jogvita rendezését.

A békéltető testületi eljárás lefolytatása nem érinti a fogyasztónak azt a jogát, hogy kérelmével bírósághoz forduljon.

A Testület határon átnyúló fogyasztói jogviták rendezésében is részt vesz. Határon átnyúló fogyasztói jogvitának minősül az adásvételi vagy szolgáltatási szerződéssel kapcsolatos jogvita, amely esetében az érintett fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye Magyarországon található, és a vállalkozás székhelye, telephelye, letelepedési helye ettől eltérő európai uniós tagállamban van, vagy az érintett fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye más európai uniós tagállamban található, és a vállalkozás székhelye Magyarországon van.

A békéltető testületi eljárás hivatalos nyelve a magyar, de az eljárásról történő tájékoztatás, a levelezés, az értesítések, a meghallgatás kitűzése valamint a határozatok kihirdetése és írásba foglalása magyar és angol nyelven történik, ha a felek bármelyike nem ismeri a magyar nyelvet.

A Pest Megyei Békéltető Testület munkáját az Elnöki Titkárságon a panaszkezeléssel, nyilvántartással, tájékoztatással és tanácsadással foglalkozó jogász, jogi asszisztens képzettségű, fogyasztóvédelmi tanácsadó munkatársak valamint megfelelő fogyasztóvédelmi ismeretekkel rendelkező IV. és V. évfolyamos, rész-munkaidős jogász egyetemi hallgatók segítik.

A Pest Megyei Békéltető Testület elnökei a megalakulás óta

Néhai dr. Bernáth Tibor

1999.01.01.- 2008.02.10. Magyar Fogyasztóvédelmi Egyesület jelöltje

Dr. Csanádi Károly

ügyvéd

2008.10.01.- 2011.12.31.Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara jelöltje

Dr. Csanádi Károly

vezető jogtanácsos, választott bíró

2012.01.04. – 2015.12.31. Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara jelöltje

Dr. Csanádi Károly

vezető jogtanácsos, választott bíró

2016.01.04 óta, Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara jelöltje

Elnökhelyettes

Dr. Morvay György

ügyvéd

2012.01.04 – 2015.12.31. az INDRA Biztosítottak és Pénzintézeti Ügyfelek Országos Érdekvédő Egyesületének jelöltje

Dr. Morvay György

ügyvéd

2016.01.04 óta, a Fogyasztóvédők Magyarországi Egyesületének jelöltje

A nyilvánosságra tartozó témákban és kommunikációs ügyekben nyilatkozik

Dr. Csanádi Károly

vezető jogtanácsos

A Pest Megyei Békéltető Testület elnöke

Dr. Morvay György

ügyvéd

A Pest Megyei Békéltető Testület elnökhelyettese

A Pest Megyei Békéltető Testület a fogyasztói jogviták rendezésének eljárására vonatkozó internetes honlapot működtet, amely tartalmazza a békéltető testület elérhetőségeit, székhelyét, postacímét, e-mail címét, telefonszámát, faxszámát, tagjainak jegyzékét, továbbá biztosítja, hogy a fogyasztó e-mailben valamint a „Panaszküldés” menüpont alatt online úton is benyújthassa kérelmét és annak mellékleteit.

A honlapunkat figyelmébe ajánljuk minden érdeklődőnek, de különösen Pest megyében lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel, illetőleg székhellyel rendelkező természetes személyeknek, továbbá a fogyasztóvédelmi törvényben meghatározott szervezeti fogyasztóknak – melyek civil szervezetek, egyházi jogi személyek, társasházak, lakásszövetkezetek, mikro-, kis- és középvállalkozások – akiknek a tevékenységi körén kívül eső termék vásárlásával vagy szolgáltatás igénybe vételével kapcsolatosan keletkezett rendezetlen fogyasztói jogvitája van valamely vállalkozással.