Eljárás menete

Országos eljárási szabályzat letöltés

A BÉKÉLTETŐ TESTÜLETI ELJÁRÁS MENETE

a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fgytv.) rendelkezései alapján

 1. Milyen ügyekben járhat el a Pest Vármegyei Békéltető Testület?

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése – akkor lehet eljárást kezdeményezni, ha termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban jogvita keletkezik a kereskedővel, szolgáltatóval és a bírósági eljárás helyett vagy előtt, egy olcsóbb, egyszerűbb és ingyenes vitarendezési fórumot szeretnénk választani. Kizárólag fogyasztóvédelmi jogviták tartoznak a testületek hatáskörébe, így például munkajogi, családjogi, büntetőjogi ügyekben nincs lehetőség békéltető eljárásra. Egyre gyakoribb a kereskedelemben a hibás termékek eladása, illetve a szolgáltatásokkal kapcsolatos panaszok száma is nőtt. Rendszeresen kerül a Pest Vármegyei Békéltető Testület elé rossz minőségű lábbelivel, hibás hűtővel vagy mosógéppel, használatra alkalmatlan háztartási eszközzel kapcsolatos kérelem. Mindemellett folyamatosan érkeznek – többek között – közüzemi számlázással, parkolással, utazási szerződésekkel kapcsolatos bejelentések is.

 1. Miért érdemes a békéltető testületi eljárást választani a bírósági út előtt vagy helyett? Melyek a békéltető testületi eljárás előnyei?

A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A bírósági eljárás hosszú és költséges, a feleknek érdemes a békéltető testületi eljárást megkísérelni a jogvita rendezésére, emellett is igénybe vehető a bírói út és a békéltető testületi döntés felhasználható az esetleges további eljárásokban. Az eljárásban való részvétel nem zárja ki, hogy a felek bírósági eljárás keretében folyamodjanak jogorvoslatért! Azonban a békéltető testület nem hatóság, nem bíróság, így többek között szakértői bizonyítás kezdeményezésére, tanúk idézésére a testületnek nincs lehetősége (a felek vonhatnak be tanúkat az eljárásba és terjeszthetnek elő szakértői véleményeket), így a hatósági, bírósági eljárásban a békéltető döntéstől eltérő álláspont is születhet. Az elmúlt évek tapasztalatai, a létrejött egyezségek, a teljesített ajánlások száma igazolja, hogy a békéltető fórum megoldás lehet a felek között kialakult, akár évekig tartó jogvitában. Ritkán előfordulhat, hogy nem születik meg a végleges megoldás az ügyben, azonban a felek iránymutatást kapnak arra vonatkozóan, hogy hogyan rendezhetik a jövőre nézve a kialakult konfliktust és az ehhez szükséges, jogilag megalapozott, jogász közreműködésével született írásbeli döntést használhatják fel.

III. Melyek az eljárás megindításának feltételei, mire kell figyelni a kérelem benyújtásakor?

A békéltető testületi eljárás megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését.

A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul az alább felsorolt adatok megadásával:

 • a fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,
 • a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét,
 • a Pest Vármegyei Békéltető Testület megjelölését,
 • a fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait,
 • a fogyasztó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését, az ügyben más békéltető testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem előterjesztésére nem került sor,
 • a testület döntésére irányuló indítványt,
 • a fogyasztó aláírását.

A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, így különösen a vállalkozás írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a fogyasztó rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az egyeztetés megkísérléséről. Ha a fogyasztó meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.

A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani az alábbi elérhetőségeken:

Pest Vármegyei Békéltető Testület honlapján online kérelem küldés

Hivatali kapu/KRID: 560351920

Levelezési cím: Pest Vármegyei Békéltető Testület 1055 Budapest, Balassi Bálint u. 25. IV/2.,

Ha a kérelem nem felel meg az előírásoknak, a békéltető testület elnöke a hiány megjelölésével – a kérelem beérkezésétől számított tizenöt napon belül – pótlásra hívja fel a kérelmezőt (hiánypótlás).

 1. A kérelmező lakóhelye vagy a panasszal érintett vállalkozás székhelye szerint érdemes választani békéltető testületet?

Az alább ismertetett jogszabály változások miatt ennek a kérdésnek a jelentősége csökkent, mivel alapvetően három helyszín – és öszvérként a hibridnek nevezett – jöhet szóba a békéltetési eljárás lebonyolítására:

 1. A) A Pest Vármegyei Békéltető Testület székhelye: A korábbi szabályok szerint a békéltető testület illetékességi területe a testületet működtető kamara szerinti megyére, így Pest vármegyére terjed ki. Az eljárásra a fogyasztó kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes, így bármely kérelem előterjeszthető a Pest Vármegyei Békéltető Testület előtt! Amennyiben a fogyasztó nem jelöli ki az eljáró testületet, az eljárásra a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület illetékes, ennek hiányában a békéltető testület illetékességét a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás vagy az annak képviseletére feljogosított szerv székhelye alapítja meg. Ha több fogyasztó közösen terjeszt elő kérelmet, bármelyik kérelmezőre illetékes testület valamennyi kérelmezőre nézve illetékes.
 2. szeptember 11. napjától szigorodtak a vállalkozások együttműködésére vonatkozó törvényi előírások, az európai uniós előírásoknak megfelelően. A vállalkozásoknak minden, a békéltető testülethez benyújtott panaszt kezelnie kell, kötelező az együttműködés, vagyis válaszirat megküldése minden esetben és emellett, a vállalkozás egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét köteles biztosítani a meghallgatáson.
 3. B) Megyei jogú város. A törvény módosításával január 1.-től lehetősége van a fogyasztónak arra, hogy az adott békéltető testület illetékességi területén lévő megyei jogú városban kezdeményezze a személyes meghallgatás megtartását. Mivel Pest Vármegyében Érd rendelkezik megyei jogú város státusszal, így kérelemre ebben a városban is lehet személyes meghallgatást kezdeményezni.
 4. C) Hibrid meghallgatás
 5. D) Tisztán online meghallgatás
 6. Mikor érdemes online eljárást választani?

A törvény módosítása 20224. január 1.-től főszabályként elírja, hogy a békéltető testületi eljárás online formában kerüljön lebonyolításra. Ettől a főszabálytól a fogyasztó kérésére el lehet térni, ekkor a személyes meghallgatás szabályai szerint vagy ún. hibrid eljárásban zajlik a békéltetés. Hibrid eljárás során a fogyasztó személyesen jelenik meg az eljáró tanács előtt, míg a vállalkozás online kapcsolódik a meghallgatásba.

Mielőtt a fogyasztó az online eljárást választaná érdemes az alábbiakat megfontolnia:

a.) A meghallgatások lebonyolításához szükséges, hogy videotelefonáláshoz alkalmas eszközzel rendelkezzenek a felek (pl.: okostelefon, laptop. táblagép, számítógép kamerával, stb.) amely a folyamatos képi -és hang továbbításra alkalmas.

b.) Lehetőség szerint korlátlan internet kapcsolat álljon rendelkezésre.

c.) Az online meghallgatás személyi feltétele, hogy az érintettek ezeket az eszközöket önállóan kezelni tudják.

Az eljárás ZOOM alkalmazás igénybevételével történik. A ZOOM alkalmazás egy olyan online eszköz, melynek segítségével ingyenesen és egyszerűen tudnak a felek „találkozni” egymással az online térben. A ZOOM platform használata nem bonyolult, de a technikai tájékoztatóban foglaltakat érdemes tanulmányozni annak használata előtt.

Az online eljárásban is fontos adatvédelmi garanciális elem, hogy a meghallgatás nem nyilvános, arról kép-és hangfelvételt készíteni tilos.

Harmadik félnek – tekintettel az eljárás nem nyilvános jellegére – tilos a helyiségben tartózkodni. Ezen szabály alól csak az a helyzet képez kivételt, ha a felek mindegyike hozzájárul további személyek eljárásban való jelenlétéhez.

A kamera és a hang kikapcsolása az eljárás egész menete alatt tilos.

A meghallgatás során újabb bizonyítási eszközök bemutatásának (így különösen szakértői vélemény, jegyzőkönyv stb.) nincs helye. Új bizonyítási eszközt a meghallgatást megelőző napon lehet benyújtani a békéltető testület hivatali kapuján keresztül.

A megbeszélés gördülékeny lebonyolítása érdekében a meghallgatás kezdete előtt lehetőség szerint 5 perccel előbb be kell jelentkezni. Elő kell készíteni a személyazonosság igazolására szolgáló okiratokat, illetve amennyiben van a meghatalmazást. Ezen okiratokat az eljáró testületi tag kérésére a kamera felé kell mutatni, az azonosítás érdekében.

Technikai nehézségbe esetén, azt emailen vagy telefonon haladéktalanul jelezni kell a pmbekelteto@pmkik.hu vagy a meghallgatási értesítőben kapott telefonszámon.

A vállalkozások korábbi részvételi kötelezettsége online eljárás esetén is fennáll, a törvénynek nem megfelelő magatartás az együttműködési kötelezettség megszegésének minősül és a törvényben meghatározott jogkövetkezményekkel jár.

 1. Az online meghallgatás menete

Az emailben kapott ZOOM linkre kattintva a rendszer jelzi, az ún. „Előszobában” való várakozást. Itt kell várni, amíg az eljáró testületi tag beengedi a megbeszélésre.  Ezt követően az eljáró testületi tag külön szobákban ellenőrzi a személyazonosságuk igazolására szolgáló okiratokat. Ez után minden résztvevő visszatér a közös szobába és elkezdődik az eljáró testületi tag irányításával az egyeztetés a felek között.

Az eljáró testületi tag tájékoztatja a feleket az eljárás menetéről, a határozatok típusáról, a felek jogairól és kötelezettségeiről és nyilatkoztatja a feleket ezen szabályok megértéséről.

Amennyiben a felek között egyezség jön létre az eljáró testületi tag a chat felületére az egyezség szövegét beírja. A felek a chat felületen jelezve egyetértésüket fogadják el az egyezséget.

VII. Hibrid eljárás

A hibridnek nevezett eljárás egyesíti magában a személyes eljárást és az online eljárást. Ez a forma akkor jöhet létre, ha a fogyasztó személyes meghallgatást kér, a vállalkozás viszont – élve a jogszabályban biztosított lehetőséggel – online formában vesz részt az eljárásban. Ilyenkor a Pest Vármegyei Békéltető Testület tárgyalójában kerül sor a meghallgatásra a fogyasztó személyes jelenlétével, a vállalkozás pedig online kapcsolódik a meghallgatáshoz.

A meghallgatás során az online meghallgatásokra vonatkozó szabályok érvényesek a vállalkozás tekintetében, a fogyasztóra pedig a személyes meghallgatásra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

Tájékoztatni kell a feleket az eljárás menetéről, a határozatok típusáról, a felek jogairól és kötelezettségeiről.

Egyezség megszületése esetén az egyezség szövegét a chat felületére kell beírni és ott elolvastatni és jóváhagyatni a vállalkozással. Erről képernyőképet kell készíteni.

VIII. Hogyan működik a Pest Vármegyei Békéltető Testület?

A Pest Vármegyei Békéltető Testület a Pest Vármegyei és Érdi Kereskedelmi és Iparkamara (PMKIK) által működtetett független testület.

A békéltető testület tagja egyedül jár el, kivéve, ha a testület elnöke szerint a fogyasztói jogvita bonyolultsága indokolja, hogy az eljárás során háromtagú tanács járjon el.

A békéltető testületi tagok a területileg illetékes kamara által lefolytatott pályázat alapján kerülnek kiválasztásra. A békéltető testületi tagokat a pályázók közül a fogyasztóvédelemért felelős miniszter választja ki, a kiválasztást követően a megbízásukat a területileg illetékes kamarától kapják meg. A békéltető testület tagjai: (Tagok megtekintése)

Az eljáró tanács elnökét, továbbá, ha a felek bármelyike a megadott határidőn belül nem él a jelölés lehetőségével, vagy ha más okból szükséges, az eljáró tanács hiányzó tagját a testület elnöke jelöli ki figyelemmel minden olyan szempontra, amely biztosítja független és pártatlan testületi tag kijelölését. Az eljáró tanács elnöke jogi végzettséggel kell, hogy rendelkezzen.

A békéltető testületi tagoknak függetlennek és pártatlannak kell lenniük, nem lehetnek képviselői a feleknek, eljárásuk során utasítást nem fogadhatnak el. Teljes titoktartásra kötelezettek a békéltető testület működése során tudomásukra jutott tények és adatok tekintetében, az eljárás megszűnése után is.

 1. Melyek a békéltető testületi eljárásra vonatkozó legfontosabb előírások?

A megtett egyezségi ajánlat elfogadása előtt a fogyasztó szabadon dönthet arról, hogy elfogadja a békéltető testület ajánlását, az egyezségi ajánlatot, valamint a kötelezést tartalmazó határozatot.

A felek nem kötelesek az eljárás során jogi képviselőt igénybe venni, azonban az eljárás bármely szakában kérhetnek független szakvéleményt, illetve képviselheti vagy segítheti őket harmadik fél. A felek meghatalmazott útján is eljárhatnak. Meghatalmazott lehet bármely természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet.

Ha a meghallgatáson bármelyik fél szabályszerű értesítés ellenére nem jelenik meg, vagy nem terjeszti elő bizonyítékait, a tanács lefolytatja az eljárást, és a rendelkezésre álló adatok alapján dönt. Ha a vállalkozás az ügy érdemére vonatkozó nyilatkozattételt elmulasztja, a tanács a rendelkezésére álló adatok alapján határoz.

Három tagból álló tanács esetén a tanács az ügy érdemében szótöbbséggel dönt.

Az eljárás során a tanács köteles a feleket egyenlő elbánásban részesíteni. Köteles lehetőséget adni a felek számára álláspontjuk előadására, illetve beadványaik előterjesztésére. A tanács elnöke szükség esetén a fogyasztót jogairól és kötelezettségeiről tájékoztatja.

Az eljárás nem nyilvános, kivéve, ha az eljárás nyilvánosságához mindkét fél hozzájárul.

A békéltető testületi eljárás hivatalos nyelve a magyar.

 1. Meddig tarthat a békéltető testületi eljárás?

A tanács az eljárást az annak megindulását követő kilencven napon belül befejezi, indokolt esetben ezt a határidőt a testület elnöke legfeljebb harminc nappal meghosszabbíthatja.

Az eljárás megindulásától kezdődő határidők számításakor az eljárás megindulásának napja az a nap, amelyen a kérelem a békéltető testület elnökéhez beérkezik, hiánypótlásra történő felhívás esetén az a nap, amelyen a kérelmező a hiánypótlásnak eleget tett.

A békéltető testület elnöke az eljárás megindulásától számított nyolc napon belül megvizsgálja, hogy az ügy a testület hatáskörébe és illetékessége alá tartozik-e. A testület hatáskörének vagy illetékességének hiánya esetén az ügyet – a kérelmező egyidejű értesítésével – a hatáskörrel, illetve illetékességgel rendelkező szervezetnek haladéktalanul megküldi. Az elnök az eljárást meghallgatás kitűzése nélkül megszünteti, ha tudomására jut, hogy

 • a felek között ugyanabból a ténybeli alapból származó ugyanazon jog iránt békéltető testület előtt eljárást, közvetítői eljárást indítottak, per van folyamatban vagy annak tárgyában már jogerős ítéletet hoztak,
 • a felek között ugyanabból a ténybeli alapból származó ugyanazon jog iránti ügyben fizetési meghagyás kibocsátására került sor,
 • a jogvita komolytalan vagy zaklató jellegű,
 • a kérelemből megállapítható, hogy az ügy nem minősül fogyasztói jogvitának, illetve ha a békéltető testület egyéb okból nem rendelkezik hatáskörrel a vita elbírálására,
 • a kérelem alapján az ügy nem minősül fogyasztói jogvitának – különösen, ha kártérítésre irányul –, illetve ha a békéltető testület egyéb okból nem rendelkezik hatáskörrel a vita elbírálására vagy
 • a fogyasztó a hiánypótlási felhívást – az erre nyitva álló határidőben – nem teljesítette.

Az elnök a kérelem meghallgatás kitűzése nélküli elutasítása esetén ennek tényéről, valamint indokáról a feleket a kérelem kézhezvételétől számított huszonegy napon belül értesíti.

Az elnök a meghallgatási értesítőben közli a felekkel a meghallgatás időpontját és a kijelölt eljáró testületi tag személyét.

Az értesítésben a vállalkozást fel kell szólítani, hogy az értesítés részére történt kézbesítésétől számított nyolc napon belül írásban, válasziratban nyilatkozzon a fogyasztó igényének jogosságát és az ügy körülményeit, valamint a tanács döntésének kötelezésként történő elfogadását (eseti alávetés) illetően, nyilatkozatában jelölje meg az állításait alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait, valamint csatolja azokat az okiratokat (ezek másolatát), amelyek tartalmára bizonyítékként hivatkozik.

A kérelem, illetve a válaszirat az eljárás során szabadon módosítható vagy kiegészíthető, kivéve, ha az eljáró tanács ennek lehetőségét az ezzel okozott késedelemre tekintettel kizárja, vagy a vállalkozás az eseti alávetésre hivatkozva a kérelem módosítása, illetőleg kiegészítése ellen tiltakozik.

A testület hatáskörének és illetékességének megállapítása esetén az elnök az eljárás megindulásától számított hatvan napon belüli meghallgatási időpontot tűz ki a felek számára.

 1. Milyen költségekkel jár az eljárás a feleknek?

A békéltető testületi eljárás a feleknek ingyenes. A fogyasztó a kérelem benyújtásával, a vállalkozás az együttműködési kötelezettség teljesítésével kapcsolatban felmerülő, szükségszerű költségek megtérítését nem kérheti az eljárás során. Az eljárás költségeiről a Békéltető Testület kizárólag kötelezést tartalmazó határozat esetében, a felek erre irányuló kérelme szerint rendelkezhet.

 

XII. Milyen előírás vonatkozik a vállalkozások együttműködési kötelezettségére?

 1. szeptember 11. napjától szigorodtak a vállalkozások együttműködésére vonatkozó törvényi előírások, az európai uniós előírásoknak megfelelően. A vállalkozásoknak minden, a békéltető testülethez benyújtott panaszt kezelnie kell, kötelező az együttműködés, vagyis válaszirat megküldése minden esetben és emellett, a vállalkozás egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét köteles biztosítani a meghallgatáson (akár személyes, akár hibrid, akár online meghallgatásról van szó).

A vállalkozás válasziratának másolatát az elnök a kérelmezőnek haladéktalanul megküldi, ha pedig erre már nincs elegendő idő, azt a meghallgatáson adja át.

A vállalkozás a székhelye szerinti békéltető testületnél vagy – valamennyi békéltető testületre kiterjedő hatállyal – a Magyar Kereskedelmi és Iparkamaránál írásban, visszavonásig érvényes általános alávetési nyilatkozatot tehet, amelyben vállalja, hogy a békéltető testületi eljárásnak és egyezség hiányában az ilyen eljárásban hozott határozatnak aláveti magát. Az általános alávetési nyilatkozatban a vállalkozás kötelezettségvállalásának mértékét, illetve hatályát a jogvita tárgyának általa meghatározott értékében vagy más módon is korlátozhatja.

A békéltető testület közzéteszi annak a vállalkozásnak a nevét, székhelyét és az eljárással érintett tevékenysége megjelölését, amely a felszólítás ellenére nem tett az ügy érdemére vonatkozó, a jogszabályi előírásoknak megfelelő nyilatkozatot és a kitűzött meghallgatáson nem jelent meg, ilyen módon megakadályozva az egyezség létrehozását.

Ha a vállalkozás nem teljesíti együttműködési kötelezettségét, az illetékes fogyasztóvédelmi hatóság fogyasztóvédelmi bírságot szabhat ki.

Ha a vállalkozás a tanács ajánlásának nem tesz eleget, a békéltető testület – a fogyasztó nevének megjelölése nélkül – a jogvita tartalmának rövid leírását és az eljárás eredményét – legkorábban az ajánlásnak a vállalkozás részére történt kézbesítésétől számított hatvan nap elteltével – nyilvánosságra hozza.

Ha a vállalkozás a tanács kötelezést tartalmazó határozatát vagy a határozattal jóváhagyott egyezséget a teljesítési határidőn belül nem hajtja végre, a fogyasztó kérheti a bíróságtól a tanács határozatának végrehajtási záradékkal történő ellátását, a békéltető testület elnökének egyidejű értesítése mellett.

A fogyasztó a határozattal jóváhagyott egyezség és a kötelezést tartalmazó határozat végrehajtásának, illetve az ajánlásban foglaltak követésének elmaradásáról köteles értesíteni a békéltető testületet.

XIII. Milyen döntéssel zárulhat a békéltető testületi eljárás?

Az eljárás során a tanács elnöke egyezséget kísérel meg létrehozni a felek között. Ha az egyezség megfelel a jogszabályoknak, a tanács azt határozattal jóváhagyja, ellenkező esetben, illetve egyezség hiányában az eljárást folytatja.

Egyezség hiányában a tanács az ügy érdemében

 • kötelezést tartalmazó határozatot hoz, ha a kérelem megalapozott
 1. a vállalkozás – a békéltető testületnél vagy a kamaránál nyilvántartott, illetve kereskedelmi kommunikációjában közölt – általános alávetési nyilatkozatában, az eljárás kezdetekor vagy legkésőbb a döntés meghozataláig nyilatkozatában a békéltető testület döntését magára nézve kötelezőként elismerte, vagy
 2. a vállalkozás alávetési nyilatkozatot nem tett, de a fogyasztó érvényesíteni kívánt igénye – sem a kérelemben, sem a kötelezést tartalmazó határozat meghozatalakor – nem haladja meg a kettőszázezer forintot, vagy
 • ajánlást tesz, ha a kérelem megalapozott, azonban a vállalkozás az eljárás kezdetekor úgy nyilatkozott, hogy a tanács döntését kötelezésként nem ismeri el, illetve ha a tanács döntésének elismeréséről egyáltalán nem nyilatkozott.

A tanács a fogyasztó kérelmének elutasításáról dönt, ha a meghallgatást követően a kérelmet megalapozatlannak találja.

A tanács az eljárást megszünteti, ha

 • a fogyasztó a kérelmét visszavonja,
 • a felek az eljárás megszüntetésében megállapodnak,
 • az eljárás folytatása lehetetlen,
 • az eljárás folytatására a tanács megítélése szerint bármely okból – ideértve azt az esetet is, ha a kérelem megalapozatlansága meghallgatás tartása nélkül megállapítható – nincs szükség,
 • ha tudomására jut az eljárás meghallgatás kitűzése nélküli megszüntetésének esete.

XIV. Határozatok kihirdetése, jogorvoslat.

A tanács határozatát, illetve ajánlását annak meghozatala napján hirdeti ki. A kihirdetett határozat, illetve ajánlás írásba foglalt egy-egy példányát legkésőbb harminc napon belül meg kell küldeni a feleknek. A tanács határozata, illetve ajánlása nem érinti a fogyasztónak azt a jogát, hogy igényét bírósági eljárás keretében érvényesítse. A tanács kötelezést tartalmazó határozata, illetve ajánlása ellen fellebbezésnek nincs helye, annak hatályon kívül helyezése azonban kérhető a bíróságtól. A fél a kötelezést tartalmazó határozat, illetve az ajánlás részére történt kézbesítésétől számított tizenöt napon belül keresettel annak hatályon kívül helyezését kérheti a békéltető testület székhelye szerint illetékes törvényszéktől, ha

 • a tanács összetétele vagy eljárása nem felelt meg e törvény rendelkezéseinek,
 • a békéltető testületnek nem volt hatásköre az eljárásra,
 • a kérelem meghallgatás nélküli elutasításának lett volna helye.

A vállalkozás az ajánlás hatályon kívül helyezését akkor is kérheti – az ajánlás részére történt kézbesítésétől számított tizenöt napon belül – a békéltető testület székhelye szerint illetékes törvényszéktől, ha az ajánlás vagy a kötelezést tartalmazó határozat tartalma nem felel meg a jogszabályoknak. A pert a békéltető testülettel szemben kell megindítani. A testület e perben perbeli jogképességgel és cselekvőképességgel rendelkezik. A bíróság a tanács kötelezést tartalmazó határozatának végrehajtását a fél kérelmére felfüggesztheti. A bíróság ítélete kizárólag a kötelezést tartalmazó határozat, illetve az ajánlás hatályon kívül helyezésére vonatkozhat.

A határozat, illetve az ajánlás részére történt kézbesítésétől számított tizenöt napon belül a fél kérheti a tanácstól, hogy a határozatban, illetve az ajánlásban előforduló bármely névcserét, névelírást, szám- vagy számítási hibát vagy más hasonló elírást javítson ki, vagy a kötelezést tartalmazó határozat, illetve az ajánlás meghatározott része tekintetében adjon értelmezést.

Frissítve: 2024. április 2.