Tanácsadás gyakori témái

Cégkivonat — ingyenesen, korlátozott cégadatokkal

https://www.ceginfo.hu

A ceginfo.hu alá beírt cégnév keresésre kattintásával azonnal ingyenesen olvashatók a Fogyasztók számára legfontosabb információk, nevezetesen mi a cég pontos neve, hol található meg, van-e érvényes adószáma és ténylegesen működik-e? Az alábbi információk hasznosak lehetnek bármely tartós fogyasztási cikk vásárlása előtt, utazási irodák esetében, de különösen az internetes vásárlásokat megelőzően.

 • cég teljes neve,
 • székhelye,
 • adószáma,
 • a cég működésére vonatkozó felirat zöld háttérrel.

A cégnévben a vezérszó előtti kék színű „megnyitás” jelre kattintva megjelenik a „Cégkivonat”, amely további cégadatokat tartalmaz;

 • cégjegyzékszám,
 • a cég teljes elnevezése,
 • a cég rövidített elnevezése,
 • székhelye,
 • telephelye és/vagy fióktelepe,
 • tevékenységi köre(i),
 • bankszámlaszáma a számlavezető bank elnevezésével és címével.

A fenti INGYENESEN elérhető cégadatok ismerete már elegendő ahhoz, hogy a Fogyasztó (vásárló) időben meggyőződjön arról, hogy nyilvántartott, létező és azonosítható vállalkozással kerül jogviszonyba, ami fogyasztói jogvita esetén esélyt ad számára a sikeres jogérvényesítéshez.

A céginformációs adatbázis – cégkivonaton kívüli – további menüpontjainak (cégmásolat, mérleg stb.) tartalmához való hozzáférés előfizetéshez kötött.

 

Pest Megyei Békéltető Testület

2018. január

Tanácsadást kérők gyakori témái
voltak 2017-ben!
Kérdések és válaszok röviden, egyszerűen

A Pest Megyei Békéltető Testület a fogyasztóvédelmi törvény rendelkezésének megfelelően a Fogyasztó vagy a Vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban felmerült kérdésekre vonatkozóan.

Sajnos, az arányait tekintve még mindig sok kérdés irányul arra, hogy a fogyasztó által általában telefonon előadott jogesetnek (sérelemnek) mi lesz az eredménye, milyen döntésre számíthat a kérelmező, ha benyújtja a fogyasztói panaszt. Természetesen a helyén kezeljük a kérdést és a szabályoknak megfelelő választ adunk a telefonálónak. A kérdés arra utal, hogy az alternatív vitarendezés népszerűsítése és a békéltetés szabályainak ismertetése terén van még tennivaló.

A legtöbb érdemi kérdés és a tanácsadás azonban a békéltető testületi eljárásra vonatkozott. Kérjük a honlapunk tisztelt Látogatóit, hogy a témával kapcsolatban olvassák el az Eljárás menete, illetve a Magunkról menüpontban található információkat is, valamint tekintsék meg a honlapunk kezdőlap-ján a

Békéltető testületi meghallgatás
Ülésezik az Eljáró Tanács

című videónkat, amelyből egy konkrét fogyasztói panasz ügyében történt tárgyalás lefolytatásából megtudhatják azt is, hogyan zajlik egy békéltető testületi meghallgatás.

Az Eljáró Tanács tagjai a videó készítésének időpontjában valóságos személyek voltak, a Pest Megyei Békéltető Testület tagjai, a szereplők azonban színészek voltak, megtörtént jogesetet adtak elő.

Mit nevezünk békéltetésnek?

A békéltetés a fogyasztó számára egyszerű, gyors és ingyenes, bíróságon kívüli vitarendezési lehetőség, amelyet minden olyan termékkel és szolgáltatással kapcsolatos fogyasztói jogvitában érdemes igénybe venni, melynek esetében a panasz rendezésére tett kísérletünk közvetlenül a vállalkozással nem vezetett eredményre. Az eljárásban igazolni kell, hogy a fogyasztó eredménytelenül kísérelte meg a jogvita rendezését közvetlenül a vállalkozással.

Milyen ügyekben lehet a békéltető testülethez fordulni?

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztó és a vállalkozás közötti, a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy (fogyasztói jogvita) bírósági eljáráson kívüli rendezése.

Egyszerű meghatározással a békéltető testület hatáskörébe a termékek vásárlásával és  szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos fogyasztói jogviták tartoznak, amelyek általában hibás teljesítésre és szerződésszegésre vezethetők vissza.

A Pest Megyei Békéltető Testületnek nincs hatásköre például munkajogi, családjogi, cégjogi, esélyegyenlőségi és hatósági kérdésekben eljárni. Az eljárás megszűntetésre kerül akkor is, ha az Eljáró Tanács megállapítja, hogy a bepanaszolt vállalkozás felszámolási eljárás alatt áll.

A pénzügyi, biztosítási panaszok rendezését pedig egy speciális fórum, a Pénzügyi Békéltető Testület ( www.penzugyibekeltetotestulet.hu ) hivatott ellátni.

E-mail: ugyfelszolgalat@mnb.hu

Levelezési cím: Pénzügyi Békéltető Testület H-1525 Budapest, Pf.: 172

Ha a Pest megyei lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező fogyasztó a hitelintézetre vagy biztosító társaságra vonatkozó panaszát az általános hatáskörű békéltető testületnek, például a Pest Megyei Békéltető Testületnek küldi meg, akkor a fogyasztó egyidejű értesítésével az ügyet áttesszük a hatáskörrel rendelkező Pénzügyi Békéltető Testülethez.

Mi a Békéltető Testület legfontosabb célja és feladata az eljárásban?

A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között. Ha az egyezség megfelel a jogszabályoknak, a Tanács azt határozattal jóváhagyja. Egyezség hiányában a Tanács folytatja az eljárást.  Az egyezségi kísérlet eredménytelensége esetén a Tanács az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében.

Milyen további döntések születhetnek a békéltető testületi eljárásban?

Egyezség hiányában a tanács az ügy érdemében kötelezést tartalmazó határozatot hoz, ha a kérelem megalapozott, és a vállalkozás – a békéltető testületnél vagy a kamaránál nyilvántartott, illetve kereskedelmi kommunikációjában közölt – általános alávetési nyilatkozatában, az eljárás kezdetekor vagy legkésőbb a döntés meghozataláig nyilatkozatában a békéltető testület döntését magára nézve kötelezőként elismerte.

Az Eljáró Tanács ajánlást tesz, ha a kérelem megalapozott, azonban a vállalkozás az eljárás kezdetekor úgy nyilatkozott, hogy a tanács döntését kötelezésként nem ismeri el, illetve ha a tanács döntésének elismeréséről egyáltalán nem nyilatkozott.

Elutasítható-e békéltető testületi eljárásban a fogyasztó kérelme?

Az Eljáró Tanács a fogyasztó kérelmének elutasításáról dönt, ha a meghallgatást követően a kérelmet megalapozatlannak találja. Előfordul, hogy a fogyasztó alaptalan panaszt terjeszt elő, a vélt hibáért nem a vállalkozás a felelős.

A békéltető eljárásban kell-e illetéket, vagy eljárási díjat fizetni?

Nem, a békéltető testületi eljárás illetékmentes és díjmentes. A Testületek nem pénzbeli bevételekből, hanem állami támogatásból működnek.

A fogyasztói oldalon kik lehetnek a békéltető testületi eljárás alanyai?

Békéltető testületi eljárás a fogyasztó (panaszos) írásbeli kérelmére indul.

A hatályos fogyasztóvédelmi törvény szerint már nem csak a természetes személyek (magánszemélyek) kezdeményezhetik a békéltető testületi eljárás megindítását. Fogyasztónak minősülnek a mikro, kis- és középvállalkozások, civil szervezetek, társasházak, lakásszövetkezetek és egyházi jogi személyek is abban az esetben, ha a panasz nem a tevékenységi körben keletkezett. A cégek és a fent felsorolt szervezetek tevékenységi körükkel összefüggésben keletkezett jogvitáikat bírósági eljárásban rendezhetik.

Hogyan indítható békéltető testületi eljárás?

Az eljárás megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a jogvita rendezését.

Az eljárás megindítása iránti kérelmet a fogyasztónak a lakóhelye vagy tartózkodási helye, ennek hiányában a vállalkozás vagy annak képviseletére feljogosított szerv székhelye szerinti békéltető testülethez kell benyújtania. Az eljárásra – a fogyasztó erre irányuló kérelme alapján – a fenti illetékes testület helyett a fogyasztó kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes.

A kérelem formanyomtatványa személyesen átvehető a Pest Megyei Békéltető Testület ügyfélszolgálati irodájában (1119 Budapest, Etele út 59-61. II/240.), vagy letölthető illetve kitölthető a honlapunkon a „Panaszküldés” menüpont alatt. A fogyasztónak a kitöltött kérelemben röviden elő kell adnia a vállalkozással szembeni panaszát, a panaszt alátámasztó tényeket, és csatolnia kell azoknak az okirati bizonyítékoknak a másolatát, melyekre a beadványában hivatkozott.

Mit kell tartalmaznia a kérelemnek?

A kérelemnek tartalmaznia kell:

 • a fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,
 • a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét,
 • ha a fogyasztó az illetékességet az általa megjelölt békéltető testületre kívánja alapítani, a kérelmezett testület megjelölését,
 • a fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait,
 • a fogyasztó nyilatkozatát az előírt feltétel teljesítéséről, miszerint a jogvitát közvetlenül a vállalkozással megkísérelte rendezni, de az nem járt eredménnyel,
 • a fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem előterjesztésére nem került sor,
 • a testület döntésére irányuló indítványt,
 • a fogyasztó aláírását.

A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, valamint a vállalkozás írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a fogyasztó rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az előírt egyeztetés megkísérléséről.

Akadályoztatása esetén a Fogyasztót képviselheti-e meghatalmazott?

A fogyasztó meghatalmazott útján is eljárhat. Ebben az esetben a kérelemhez csatolni kell az eredeti aláírásokat tartalmazó meghatalmazást.

Mennyi idő alatt zárul le a békéltető testületi eljárás?

A hiánytalan kérelem beérkezését követő kilencven napon belül, indokolt esetben ezt a határidőt a testület elnöke legfeljebb harminc nappal meghosszabbíthatja

A békéltető testület részéről az eljáró tanácsban kik és hogyan járhatnak el az adott ügyben?

A békéltető testület általában háromtagú tanácsban jár el (fogyasztóvédelmi szervezet jelöltje és a kamarai jelölt, mint a Tanács tagjai, valamint az eljáró tanács elnöke, akit a Testület elnöke jelöl ki a tagok közül).

Ha a testület elnöke szerint a fogyasztói jogvita egyszerű megítélésű, az eljárás lefolytatására egyedül eljáró testületi tagot jelöl ki. Ha azonban mindkét fél kéri, ilyen esetekben is háromtagú tanácsnak kell az ügyben eljárnia.

A békéltető testület eljárása nem nyilvános, kivéve, ha az eljárás nyilvánosságához mindkét fél hozzájárul.

Milyen módon történik a felek írásos értesítése?

A békéltető testület eljárása során az iratokat a feleknek postai szolgáltató útján, a hivatalos iratok kézbesítésére vonatkozó külön jogszabályok szerint kell kézbesíteni. Ez a meghatározás ajánlott–tértivevényes levélre vonatkozik.

Van-e lehetőség a panasz szóbeli előadására vagy az írásban benyújtott kérelem kiegészítésére, módosítására?

Az eredeti panaszt tartalmazó indító iratot írásban kell elkészíteni és benyújtani. Az előadottak szóbeli kiegészítésére, az előadottak módosítására a MEGHALLGATÁS során van lehetőség. A fogyasztóvédelmi törvény a panasz tárgyalását meghallgatásnak nevezi.

Milyen teendői vannak a vállalkozásnak a békéltető eljárásban?

A Békéltető Testület írásos értesítésben a vállalkozást felszólítja, hogy az értesítés részére történt kézbesítésétől számított nyolc napon belül írásban nyilatkozzék (válaszirat) a fogyasztó igényének jogosságát és az ügy körülményeit, valamint a tanács döntésének kötelezésként történő elfogadását (alávetés) illetően, nyilatkozatában jelölje meg az állításait alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait, illetve csatolja azokat az okiratokat (ezek másolatát), amelyek tartalmára bizonyítékként hivatkozik. A Békéltető Testület figyelmezteti a vállalkozást, hogy az ügy érdemére vonatkozó nyilatkozattételének elmaradása esetén a tanács a rendelkezésére álló adatok alapján határoz.

A vállalkozás alapvető kötelezettsége a válaszirat megküldése a Békéltető Testületnek és együttműködési kötelezettség is terheli. Olyan személynek kell képviselni a vállalkozást a meghallgatáson, aki nyilatkozattételre és egyezség létrehozására is jogosult. A vállalkozás kötelezettségeit a fogyasztóvédelmi törvény részletesen tartalmazza.

Mi történik, ha valamelyik fél nem jelenik meg a meghallgatáson?

Ha a meghallgatáson bármelyik fél szabályszerű értesítés ellenére nem jelenik meg, vagy nem terjeszti elő bizonyítékait, a tanács lefolytatja az eljárást, és a rendelkezésre álló adatok alapján dönt.

Milyen döntések születhetnek az eljárás során?

A békéltető testületi eljárás elsődleges célja a felek közötti vita mindkét fél számára elfogadható egyezséggel történő lezárása. A felek közötti egyezséget az eljáró tanács határozatba foglalja, mely végrehajtható.

Egyezség hiányában a tanács az ügy érdemében dönt. Ha a tanács a fogyasztó kérelmét megalapozottnak találja, kötelezést tartalmazó határozatot csak abban az esetben hozhat, ha a vállalkozás az eljárás során akként nyilatkozott, hogy aláveti magát az eljáró tanács döntésének.

Ha a vállalkozás ilyen nyilatkozatot nem tett, az eljáró tanács ajánlást tesz, melynek teljesítése a vállalkozás hatáskörébe tartozik. A vállalkozásnak azonban az ajánlás teljesítését is érdemes megfontolnia, mivel a békéltető testület – a fogyasztó nevének megjelölése nélkül – a jogvita tartalmának rövid leírását és az eljárás eredményét nyilvánosságra hozza a www.panaszrendezes.hu  honlapon, a Közzététel menüpont alatt.

Ha az eljáró tanács a meghallgatást követően a fogyasztó vállalkozással szembeni kérelmét megalapozatlannak találja, a kérelmet elutasítja.

A tanács az eljárást megszünteti, ha a fogyasztó a kérelmét visszavonja, a felek az eljárás megszüntetésében megállapodnak, az eljárás folytatása lehetetlen, vagy ha az eljárás folytatására a tanács megítélése szerint bármely okból nincs szükség.

Miként jut el a felekhez a Békéltető Testület határozata?

Az Eljáró Tanács határozatát, illetve ajánlását annak meghozatala napján a meghallgatáson hirdeti ki. A kihirdetett határozat, illetve ajánlás írásba foglalt egy-egy példányát a békéltető testület ajánlott–tértivevényes levélben legkésőbb 30 napon belül megküldi a feleknek.

Pest Megyei Békéltető Testület

Frissítve: 2017. december